Skip to content

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn simpel en overzichtelijk. Net als de app. Samengevat neemt CrowdRock jouw privacy erg serieus en we maken onze service zo persoonlijk maken. We gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Lees onze algemene voorwaarden en de privacy policy als je wilt weten hoe precies.

Definities

CrowdRock
CrowdRock is onderdeel van CrowdPulse BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78468388 en kantoorhoudende aan de Stationsweg 2, 4927 RL Hooge Zwaluwe

Opdrachtgever 
De partij die een Overeenkomst met CrowdRock is aangegaan

Administrator 
Medewerker van Opdrachtgever die toegang heeft tot de Account

Dienst
Marktonderzoek in de ruimste zin van het woord waaronder het door CrowdRock ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van een mobiele applicatie waardoor de Opdrachtgever in staat is om gegevens te verzamelen te verwerken.

App 
De CrowdRock mobiele applicatie.

Respondent 
Een consument/klant die via de App vragen beantwoordt.

Overeenkomst 
De overeenkomst tussen CrowdRock en de Opdrachtgever.

Account

Een na voltooiing van een elektronisch registratieproces aan Opdrachtgever toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Opdrachtgever zich toegang tot de Webtool kan verschaffen.

Dialoog 
Een of meerdere via de App aan Respondenten gestelde vragen

Webtool
De webtool welke door CrowdRock aan Opdrachtgever voor gebruik beschikbaar wordt gesteld.

Leverancier 
De leverancier van CrowdRock waar bij de uitvoering van de Dienst gebruik van wordt gemaakt.

Voorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden.

artikel 1 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen CrowdRock en een Opdrachtgever waarop CrowdRock deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het sluiten van een Overeenkomst met CrowdRock houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 1. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met My Dialogues, voor de uitvoering waarvan door CrowdRock derden dienen te worden betrokken.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CrowdRock en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 1. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Bij de uitvoering van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld van de Leverancier. Deze worden dan tijdig door CrowdRock beschikbaar gesteld aan Gebruik van de Dienst geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden.
 2. CrowdRock behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website van CrowdRock en/of e-mail. Indien Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 1. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 2 Aanbod

 1. De offertes en aanbiedingen die door CrowdRock worden gedaan zijn vrijblijvend en geldig tot veertien (14) dagen na verzending door CrowdRock, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van CrowdRock ontlenen.
 1. CrowdRock kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen installatie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. CrowdRock heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, een Opdrachtgever te

artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat CrowdRock een order of opdracht Schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 2. De Overeenkomst dient ondertekend te worden door een daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
 1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

artikel 4 Licentie

 1. CrowdRock verleent aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht om een Dialoog te voeren met Respondenten.
 2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
 1. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever mag slechts worden uitgeoefend door Administrators en op de in de Overeenkomst bepaalde werkwijze.
 2. Als Administrators worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Opdrachtgever en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de Webtool.
 1. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling van de geldende vergoeding.
 1. Onverminderd het bepaalde in voorgaand lid, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Applicatie/Webtool geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met software van derden of van Opdrachtgever zelf, behoudens voor zover Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van CrowdRock.

artikel 5 Dienst

 1. De Dienst stelt Opdrachtgever in staat om gegevens via een Dialoog te verzamelen met behulp van de App en om de verzamelde gegevens online te bekijken en te verwerken. Het is aan de Opdrachtgever welke gegevens te verzamelen en hoe te gebruiken.
 1. Opdrachtgever kan zijn klanten uitnodigen om de App te downloaden en hiervan gebruik van te maken. De Opdrachtgever gaat akkoord dat deze klanten ook aan andere onderzoeken van andere opdrachtgevers van CrowdRock via een opt-in kunnen meewerken.
 2. Opdrachtgevers kunnen de resultaten van een Dialoog exporteren naar de eigen ict-omgeving.
 1. De Dienst stelt de Opdrachtgever in staat om (persoonlijke) gegevens te verwerken. CrowdRock fungeert als een verwerker zoals deze term is gedefinieerd in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Opdrachtgever vrijwaart CrowdRock tegen alle aanspraken van derden in verband met deze wet.

artikel 6 Account

 1. CrowdRock zal aan de Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord Met deze gegevens heeft de Administrator toegang tot de Webtool.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn Account en dient de daarin vermelde gegevens actueel te houden.
 1. Zonder toestemming van CrowdRock is het Opdrachtgever verboden de door CrowdRock verschafte gebruikersnaam of aangemaakte Accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.
 2. Iedere actie die via het administratief Account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever plaats te vinden. In geval van een vermoeden van misbruik van een Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan CrowdRock te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 1. De overeengekomen dienstverlening mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt en voor een bepaald aantal of soort Administrators waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

artikel 7 Gebruik

 1. Opdrachtgever kan vragen stellen aan respondenten via de In de Webtool kan Opdrachtgever filteren op profieldata van gewenste Respondenten.
 2. Een Dialoog kan één (1) of meer vragen Een Respondent kan meedoen aan meerdere dialogen van verschillende opdrachtgevers van CrowdRock.
 1. Opdrachtgever wordt in het belang van alle partijen dringend geadviseerd de vragen op aantrekkelijke wijze vorm te geven zodat Respondenten de App blijven gebruiken. Vragen mogen niet beledigend, discriminerend, racistisch of op enige andere wijze kwetsend vorm worden
 2. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor een doel dat de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. Dit geldt ook voor (onder andere) de vraagstelling, opslag en doorgifte van gegevens met behulp van de service die lasterlijk, discriminerend of racistisch is.
 1. In het bijzonder is het niet toegestaan om via de Dialoog persoonsgegevens te vragen. In alle verwerking van persoonsgegevens dient de Opdrachtgever te voldoen aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 1. Door respondenten aangeleverde data welke tot een individu te herleiden valt zoals beeld-en geluidmateriaal, zal Opdrachtgever niet op enige wijze openbaar maken.
 1. In het geval dat volgens CrowdRock een van voornoemde bepalingen worden geschonden of bij het ontvangen van een klacht hierover, zal CrowdRock de Opdrachtgever een waarschuwing geven. Als de waarschuwing niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, kan CrowdRock conform artikel 15 lid 2 de Overeenkomst ontbinden. In dringende gevallen kan CrowdRock ingrijpen zonder waarschuwing.

artikel 8 Verantwoordelijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.
 2. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Administrators, ongeacht of deze Administrators in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
 1. De Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
 2. CrowdRock maakt back-ups van de eigen data. Opdrachtgever dient zelf back-ups te maken van de naar de eigen systemen geëxporteerde data. CrowdRock is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Opdrachtgever.

artikel 9 Ondersteuning

 1. Indien de dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning aan Administrators omvat, zal CrowdRock telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde Webtool en over het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt.
 2. CrowdRock kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. CrowdRock zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen.
 1. CrowdRock kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van CrowdRock.
 2. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal CrowdRock steeds informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.
 1. Indien CrowdRock in opdracht van Opdrachtgever toch werkzaamheden verricht welke niet zijn overeengekomen, zal CrowdRock deze werkzaamheden naast de reguliere vergoedingen aan Opdrachtgever apart in rekening brengen conform de op dat moment bij CrowdRock geldende prijzen en gemaakte kosten.

artikel 10 Uitvoering en beschikbaarheid

 1. CrowdRock spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webtool en de App maar kan gezien de aard van het internet een ononderbroken beschikbaarheid nooit
 2. CrowdRock kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal CrowdRock Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of CrowdRock de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
 3. CrowdRock kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Webtool. CrowdRock is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of Webtool te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. CrowdRock kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. CrowdRock zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Opdrachtgever.
 5. CrowdRock biedt de Applicatie aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat er in beginsel geen beperkingen worden opgelegd aan de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. CrowdRock behoudt zich wel het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Opdrachtgever, naar eigen inzicht -technische- maatregelen te treffen.
 6. Opdrachtgever dient, direct na eerste kennisgeving door CrowdRock van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te CrowdRock is gerechtigd de Applicatie dienstverlening en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting
 7. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

artikel 11 Duur Overeenkomst en overdracht

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) maand, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever direct het gebruik van de Dienst staken en gestaakt houden. Daarnaast zal Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot zijn gegevens. CrowdRock zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan de Opdrachtgever restitueren.
 1. CrowdRock is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 1. Wanneer een Overeenkomst wordt beëindigd dan wel om andere redenen de Account stopgezet wordt, worden door CrowdRock nog gedurende een (1) jaar alle gegevens bewaard. Hierna worden deze gegevens zonder hieraan voorafgaand Opdrachtgever te informeren, onherroepelijk verwijderd. Er kan dan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.

artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Applicatie gebruik te kunnen maken.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met CrowdRock die de normale werking van de Webtool en/of de Applicatie kan verstoren, noch gegevens naar CrowdRock verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van CrowdRock onevenredig zwaar kunnen belasten.
 1. De Opdrachtgever garandeert ook dat hij (de functionaliteiten van) de Webtool en/of de App niet zal gebruiken om:
 • gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of;
 • berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Webtool, Applicatie of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.

artikel 13 Tarieven

 1. De Opdrachtgever is op grond van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Overeenkomst. Bij de Dienst is sprake van een instapvergoeding, maandelijkse vergoeding en vergoedingen voor antwoordbundels.
 2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Opdrachtgever gebruik maakt van de
 3. Eventuele consultancyuren/onderzoeksuren/detacheringsuren worden na een gedane offerte
 4. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
 1. CrowdRock is gerechtigd na tenminste twee (2) maanden na bekendmaking de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere

artikel 14 Betaling

 1. Facturering vindt vooraf plaats en zoals met CrowdRock overeengekomen. Dit kan ineens zijn maar ook in termijnen.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Betaling van facturen dient altijd plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 1. CrowdRock kan verlangen dat de Diensten via automatische incasso moeten worden Opdrachtgever dient CrowdRock hiervoor te machtigen.
 2. Indien automatische incasso is overeengekomen, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op de betreffende rekening. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft CrowdRock het recht om een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Voor het verzenden van (elektronische) herinneringen/aanmaningen is CrowdRock gerechtigd om een bedrag ad € 15,00 aan kosten per herinnering/aanmaning in rekening te brengen.
 1. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CrowdRock verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 1. CrowdRock heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente.
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1 % per maand of een deel van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00.

artikel 15 Opschorting en Ontbinding

 1. Opdrachtgever en CrowdRock zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of CrowdRock:
  • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de bedrijfsvoering
 2. CrowdRock is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst CrowdRock ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van CrowdRock kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CrowdRock op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CrowdRock de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. CrowdRock is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van CrowdRock.
 2. De aansprakelijkheid van CrowdRock wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever CrowdRock direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CrowdRock ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CrowdRock in staat is adequaat te reageren.
 1. De totale aansprakelijkheid van CrowdRock wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal (2) het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Bovendien is de aansprakelijkheid van CrowdRock in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 1. CrowdRock is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot zuivere vermogensschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (Opdrachtgever)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan CrowdRock voorgeschreven zaken en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is CrowdRock niet aansprakelijk.
 1. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CrowdRock of diens leidinggevenden.
 1. Opdrachtgever vrijwaart CrowdRock voor alle aanspraken die derden tegenover My Dialogues pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door CrowdRock van de Overeenkomst.
 1. CrowdRock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk niet-volledig beschikbaar zijn van Webtool of de Applicatie.
 1. CrowdRock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Webtool of de Applicatie worden geplaatst.
 1. CrowdRock is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van
 2. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CrowdRock vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

artikel 17 Overmacht

 1. CrowdRock is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop CrowdRock geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CrowdRock niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CrowdRock en ziekte van de door de uitvoering van de Overeenkomst aangewezen persoon worden daaronder begrepen. CrowdRock heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat CrowdRock zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van CrowdRock maar tevens ten behoeve van de door CrowdRock ingeschakelde hosting provider.
 1. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van de Leverancier.
 2. CrowdRock kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicatie, Webtool, databestanden, apparatuur of andere zaken, berusten uitsluitend bij CrowdRock. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van de App, Webtool, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Webtool, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 1. Het is CrowdRock toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Webtool of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Webtool. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 1. CrowdRock behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de CrowdRock.
 1. CrowdRock heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro), voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die CrowdRock geldend kan maken.

artikel 19 Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van de Respondenten te
 3. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de verkregen onderzoeksuitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele
 4. Data van Respondenten mag enkel worden doorgegeven aan derden indien de Respondent hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de via de App ter beschikking gestelde Respondenten op te nemen in een eigen bestand, dan wel de Respondenten te benaderen, voor welk doel dan ook, op een andere wijze dan via CrowdRock.
 2. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan My Dialogues een direct opeisbare boete verschuldigd van twee (2) maal de overeengekomen vergoeding voor de Overeenkomst, onverminderd het recht van CrowdRock tot het vorderen van schadevergoeding.

artikel 20 Toepasselijk recht en Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en CrowdRock is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
 3. De procedure verloopt via digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij CrowdRock worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
 4. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter, zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
 5. In het geval CrowdRock een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de Opdrachtgever geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijk rechter, moet dit door de Opdrachtgever binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de Opdrachtgever welke in de hoedanigheid van consument de Overeenkomst heeft gesloten.
 6. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door CrowdRock op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met CrowdRock.
 8. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

Heb je een vraag over onze voorwaarden?

Jouw naam *
Jouw email adres *
Wat is je vraag?