Skip to content

Actievoorwaarden:
Ga je met ons meer naar Adele winactie

Zoals bij elke winactie zijn ook op de Adele winactie specifieke actie voorwaarden van toepassing. Hieronder lees je precies hoe en wat.s.

artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “CrowdRock – Ga je met ons mee naar Adele winactie’”(hierna: de “Actie”).
 2. De Actie wordt georganiseerd door CrowdpulseB.V., met de handelsnaam CrowdRock, gevestigd en kantoorhoudende te (4818 GV) Breda aan de Tulpenstraat 75 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78468388 (hierna “CrowdRock”).
 3. De Actieperiode loopt van 8 April tot en met 22 Mei 2024 24:00 uur (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 lid 1 (hierna: “Prijs”).
 4. CrowdRock behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen.
 5. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en/of te printen via crowdrock.app (hierna: “Website”).
 6. Deelnemers aan de Actie (hierna: “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.
 7. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door CrowdRock bekend worden gemaakt op de Website en via social media.
 8. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan CrowdRock. Stuur dan een email naar hello@crowdrock.com o.v.v. “Ga je met ons mee naar Adele winactie”. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende behandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, zie https://www.kansspelautoriteit.nl/contact.
 9. CrowdRock reageert maximaal binnen 4 weken naar aanleiding van de klacht.
 10. Werknemers van CrowdRock en directe familieleden, alsmede anderen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

artikel 2 De actie

De actie werkt als volgt;

 1. Actieperiode loopt van 8 April tot en met 22 Mei 2024.
 2. Maak kans om met 2 personen met ons mee te gaan naar het concert van Adele in Munchen, door de crowdrock app te downloaden (https://crowdrock.app/#download) en binnen de Actieperiode minimaal 3 keer de vragenlijsten in te vullen, zijnde drie verschillende enquêtes.
 3. De trekking van de winnaar geschiedt na afloop van de Actieperiode willekeurig en op onpartijdige wijze. De winnaar wordt per email op de hoogte gesteld. De voorletters en achternaam van de winnaar kunnen worden vermeld op de websites app alsmede op de officiële Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn pagina van CrowdRock.
 4. Uit alle Deelnemers die voldoen aan de Actievoorwaarden wordt 1 winnaar getrokken.
 5. De winnaar wordt bij loting bepaald uiterlijk op 3 Juni 2024.

artikel 3 Prijs

 1. De eenmalige prijs bestaat eruit dat de winnaar met ons mee mag naar een Adele in Muchen op vrijdag 9 Augustus, naar keuze van CrowdRock. En de winnaar mag nog een 2e persoon hiervoor uitnodigen om mee te gaan. De totale waarde van de prijs is maximaal € 450.
 2. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs dan ook, al dan niet toe te rekenen aan CrowdRock, de winnaar of derden, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van CrowdRock, zonder dat CrowdRock daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer(s) of winnaar.
 3. De Prijs is persoonsgebonden. CrowdRock zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
 4. CrowdRock zal niet corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor eenieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan deze Actievoorwaarden.
 2. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:
  1. Minimaal 18 jaar oud te zijn;
  2. Deze Actievoorwaarden te accepteren en conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie;
  3. Panellid zijn geworden van CrowdRock (https://crowdrock.app/#download) en binnen de Actieperiode minimaal 3 keer de vragenlijsten te hebben ingevuld, zijnde drie verschillende enquêtes.

artikel 5 Gebruik gegevens

 1. CrowdRock zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen.
 2. Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer CrowdRock toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de winnaar. De gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen wanneer u de Prijs gewonnen hebt en van de winnaar worden de in artikel 2.3 genoemde persoonsgegevens tevens vermeld op de websites app alsmede op de officiële Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn pagina van CrowdRock.

artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. CrowdRock en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het al dan niet (kunnen) gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die CrowdRock aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door CrowdRockopenbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen CrowdRock niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor CrowdRock in het leven roepen.

artikel 7 Slotbepalingen

 1. De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van CrowdRock.

artikel 8 Diversen

 1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
 3. CrowdRock zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. Overige fiscale gevolgen zijn voor rekening van de winnaar.

Heb je een vraag over onze voorwaarden?

Jouw naam *
Jouw email adres *
Wat is je vraag?