Skip to content

Privacy Policy

CrowdRock neemt de privacy van u en al haar andere (potentiële) gebruikers serieus. We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

In dit Privacy Statement staat hoe we dat doen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u of van een derde partij hebben ontvangen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

U wordt verzocht het hiernavolgende Privacy Statement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

1.    Identiteit

Op deze pagina treft u het Privacy Statement van CrowdRock aan. CrowdRock is een handelsactiviteit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crowdpulse B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78468388 en kantoorhoudende aan de Stationsweg 2, 4927 RL Hoge Zwaluwe.

2.    Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) wanneer u gebruik maakt van onze service, waaronder begrepen het gebruik van en het aanmaken van een profiel via de CrowdRock mobiele applicatie (“App”). De App is een onderzoeksplatform dat u in staat stelt vragen te beantwoorden over de merken van onze opdrachtgevers waarbij u voor het beantwoorden van sommige vragen een vergoeding krijgt en op een gegeven moment aan u of een derde kunt laten uitbetalen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.

CrowdRock zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Gegevens die wij van u via uw profiel kunnen verzamelen zijn:

 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Ofu in bezit bent van een autorijbewijs
 • Werksituatie
 • Functieniveau
 • Inwelke sector u werkzaam bent
 • Opleidingsniveau
 • Taalvoorkeur
 • Informatieover uw drankgebruik (welke dranken u regelmatig drinkt)
 • Welke vormen van vervoersmiddelen u regelmatig gebruikt
 • Of u in het bezit bent van een auto
 • Welkautomerk u rijdt
 • Betalingsgegevens

De opsomming van de gevraagde gegevens voor een profiel is niet volledig. Er kunnen meer gegevens worden opgevraagd.

Bij het aanmaken van een account in de App is sommige informatie verplicht om te verstrekken en sommige informatie kan optioneel worden verstrekt. Voor de informatie die optioneel wordt verstrekt, geldt dat u met het invullen van deze informatie toestemming geeft voor de verwerking hiervan. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en uw account aan te passen en/of de vermelde gegevens te verwijderen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers door het beantwoorden van vragen over merken van onze opdrachtgevers:

Anders dan bij de profielvragen bepaalt CrowdRock niet de inhoud van de vragen die onze opdrachtgevers over hun merken via de App aan u stelt. Onze opdrachtgevers bepalen de inhoud van deze vragen. Mocht een opdrachtgever bij deze vragen persoonsgegevens van u opvragen dan wordt die desbetreffende opdrachtgever voor de opgevraagde persoonsgegevens aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De opdrachtgever bepaalt immers het doel en de middelen van een eventuele verwerking van persoonsgegevens. CrowdRock is voor dat deel slechts de verwerker in de zin van de AVG.

CrowdRock wil benadrukken dat u nooit verplicht bent om de door onze opdrachtgevers gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens vindt altijd op vrijwillige basis plaats en enkel met uw toestemming. Met het verstrekken van de gevraagde informatie geeft u toestemming voor de verwerking hiervan.

Mocht u vragen hebben over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens door onze opdrachtgevers dan kunt u contact opnemen met CrowdRock (hallo@crowdrock.app). CrowdRock zal uw vraag doorgeleiden aan de desbetreffende opdrachtgever.

3.    Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van u.

4.    Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Omgebruik te maken van onze service en u hiervoor te registreren
 • Omuw identiteit vast te stellen
 • Omop uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren
 • Omhet CrowdRock-tegoed aan u te kunnen overmaken
 • Omte voldoen aan de toepasselijke wetgeving en opvolging te geven aan gerechtelijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde instanties

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

5.    Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

Overeenkomst
Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan hebben wij bepaalde informatie van u nodig om de dienst te kunnen verlenen.

Toestemming
In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Gerechtvaardigde belangen
Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Het beantwoorden van uw vragen, voor zover dit niet noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van CrowdRock. De gegevens die u hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

6.    Beveiliging persoonsgegevens

CrowdRock draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van CrowdRock. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CrowdRock, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is.

CrowdRock spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. CrowdRock is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan CrowdRock.

De beveiliging van de inlog- en betaalschermen en het afrekenen van CrowdRock-diensten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten.

7.    Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij er andere (wettelijke) redenen bestaan om de gegevens langer te bewaren:

 • Accountgegevens:wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van uw account. Wij verwijderen gegevens van een gesloten account direct nadat het account is gesloten
 • Betalingsgegevens: uw gegevens worden niet langer dan 30 dagen na de uitgevoerde betalingstransactie bewaard
 • Afhandelingklachten: uw gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaren nadat de klacht is afgehandeld
 • Afhandelingvragen: uw gegevens worden na afhandeling van de vraag verwijderd tenzij de gegevens ook voor een ander doeleinde bij CrowdRock bekend zijn

8.    Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

9.   Aan wie wij uw gegevens verstrekken

Het mobiele nummer waar u zich mee registreert wordt nooit, zonder uw toestemming, verstrekt aan derden (waaronder begrepen onze opdrachtgevers). De antwoorden op de vragen die u beantwoordt worden enkel anoniem aan onze opdrachtgevers teruggekoppeld.

Wel kan het zijn dat uw identiteit door onze opdrachtgevers afgeleid kan worden uit de antwoorden die u op de gegeven vragen heeft gegeven (zie ook het kopje: Verstrekken van persoonsgegevens door het beantwoorden van vragen over merken van onze opdrachtgevers). CrowdRock merkt nogmaals op dat u nooit verplicht bent om door onze opdrachtgevers eventueel gevraagde persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met de volgende categorieën derde partijen:

 • Derden aan wie we bepaalde diensten uitbesteden, zoals bijvoorbeeld: de Managed Hosting Leverancier waar de gegevens worden opgeslagen, de accountant/boekhouder;
 • Instellingenbetrokken bij de financiële afhandeling;
 • Indienwij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • Indiendit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker(s) of onze rechten te 
 • Dienstverlenersdie ons helpen met analyses, zoals Google Analytics

Mocht u vragen hebben over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens door onze opdrachtgevers dan zal CrowdRock uw vraag doorgeleiden aan de desbetreffende opdrachtgever onder de vermelding van uw e-mailadres zodat zij hierover contact met u kunnen

Let op: deze lijst is niet-limitatief en er kunnen andere voorbeelden zijn waarbij wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken.

10.     Bezoekgegevens en cookies

Bij de digitale diensten kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan CrowdRock de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. CrowdRock maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van een pc, laptop, smartphone, tablet etc. wordt opgeslagen. CrowdRock maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze digitale diensten kan beperken.

Third party cookies en Google analytics
Op de digitale diensten van CrowdRock kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies (“third party cookies”) plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van “third party cookies” in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van CrowdRock zou kunnen beïnvloeden. CrowdRock kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw pc, laptop, smartphone, tablet etc. (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

11.     Links naar andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de App verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat CrowdRock geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die website. CrowdRock aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij CrowdRock er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal CrowdRock die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de App van CrowdRock gelden. CrowdRock raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

12.     Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze App bekendmaken.

13.     Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Rechtom inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • Rechtom correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie)
 • Rechtom verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Rechtom beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via hallo@crowdrock.app of via onderstaand formulier.

Heb je een vraag over onze Privacy Policy?

Jouw naam *
Jouw email adres *
Wat is je vraag?